رونمایی کتاب

نسخه الکترونیک کتاب بهار جنبش زنان
نوشته: نوشین احمدی خراسانی


در این کتاب حرکت‌های تأثیرگذار جنبش زنان تا سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است چرا که به نظر می‌رسد رخدادهای پس انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و ظهور و افول جنبش سبز در میانه‌ی سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۹۰، و نیز گسترش فضاهای امنیتی، افزایش تنش‌های بین المللی و در نتیجه، تحریم‌های نفسگیر اقتصادی و شاید از همه مهم‌تر خطر جنگ در منطقه‌ی پُرآشوبمان، و....  در مجموع دوره‌ای متفاوت از دو دهه اخیر را برای کل جامعه ایران رقم زده است که بی تردید مستلزم تحلیلی ویژه و جداگانه است.

 

برای دریافت و مطالعه کتاب روی تصویر روبرو کلیک کنید.