آغازه موزه جنبش زنان ایران

  عضو ایرانی «انجمن بین‌المللی موزه‌های زنان»  

زنان تاثیرگذار در جنبش برابری خواهی زنان ایران
(۱۲۶۵ خورشیدی تا انقلاب اسلامی)

زنانی  که به دلیل مبارزه در چارچوب جنبش حقوقی و جنبش رهایی بخش زنان متحمل احکام جزایی از سوی دستگاه قضایی کشور شده‌اند.    (۱۳۸۷-۱۳۹۷)

موزه جنبش زنان ایران