Library

jeld-baharjonbeshz

نسخه الکترونیک کتاب بهار جنبش زنان

نوشته: نوشین احمدی خراسانی - در این کتاب حرکت‌های تأثیرگذار جنبش زنان تا سال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفته است چرا که به نظر می‌رسد رخدادهای پس انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و ظهور و افول جنبش سبز در میانه‌ی سال‌های ۱۳۸۸- ۱۳۹۰، و نیز گسترش فضاهای امنیتی، افزایش تنش‌های بین المللی و در نتیجه، تحریم‌های نفسگیر اقتصادی و شاید از همه مهم‌تر خطر جنگ در منطقه‌ی پُرآشوبمان، و....  در مجموع دوره‌ای متفاوت از دو دهه اخیر را برای کل جامعه ایران رقم زده است که بی تردید مستلزم تحلیلی ویژه و جداگانه است. برای دریافت و مطالعه کتاب روی تصویر جلد کتاب کلیک کنید.
 
Daftar+Aasoo+#8+for+the+Web

نسخه الکترونیک کتاب یادهای زندان

به کوشش منصوره شجاعی - «تاریخ نه فقط به دست مورخان نوشته می‌شود بلکه صورت کاملی از حوادث و رخدادهای مردم‌ساخت و طبیعتْ‌ساخت است که به روایت بازیگران و شاهدان این رخدادها تاریخ یک سرزمین را نقش می‌زند. چنین است که خاطره‌نویسی و تاریخ شفاهی از جمله ابزار رمزگشایی از رخدادهای هر ملت و سرزمین است. نوشتن صحیح و سالم خاطرات و تجربیات زندانیان سیاسی و عقیدتی از لحظه‌ی دستگیری تا شکنجه، بازجویی و هموندی با هم‌بندیانی از همه رنگ، نوعی تولید «دانش تجربی مبارزه» است که همچون نوری برآمده از دالان‌های سیاه زندان مسیر دستیابی به آزادی، برابری و عدالت را روشن می‌سازد.» برای دریافت و مطالعه کتاب روی تصویر جلد کتاب کلیک کنید.
فارسی
gdpr-image
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more